3ο ΠΕΚΕΣ

Το 3ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού  (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) Αττικής  της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με έδρα το Αιγάλεω ιδρύθηκε με το άρθρο 4  παρ δ. του Ν.45747/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

Αποστολή του  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. είναι (παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4547/2018):
  • Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, καθώς και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.),
  • Ο συντονισμός των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της περιοχής αρμοδιότητάς τους,
  • Η επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης,
  • Η οργάνωση της επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της εισαγωγικής, των εκπαιδευτικών, καθώς και
  • Η υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο.
    Στην περιοχή αρμοδιότητας του 3ου ΠΕΚΕΣ  λειτουργούν   3  Κέντρα Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), το 1ο ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας με έδρα το Αιγάλεω, το 2ο ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας με έδρα το Ίλιον και το  ΚΕΣΥ  Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα, τα οποία ιδρύθηκαν  με το άρθρο 1  του Ν.45747/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/12-06-2018).