Εκπ/ση Ενηλίκων

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Master στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) Σεπτέμβριος 2011, Βαθμός πτυχίου: Άριστα, 8,70. Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: «Επιμορφωτικές Ανάγκες των Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων».

Συγγραφικό έργο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

1.Διπλωματική Εργασία: «Επιμορφωτικές Ανάγκες των Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων».Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) Σεπτέμβριος 2011.
2.
«Επίλυση Συγκρούσεων στον Εργασιακό Χώρο των Εκπαιδευτικών με την Αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Τεχνικής Παιχνίδι Ρόλων». Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 50, 2010 (25-36).
3.«Πιλοτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γονέων: Διερεύνηση των Απόψεων, Αντιλήψεων και Προτάσεων των Γονέων που Συμμετείχαν στην Α΄ Φάση του Προγράμματος (01/04/2002 έως 16-05-2002)». Στα  Πρακτικά:  Μ. Θεοδοσοπούλου, Κατσαούνου, Θ., Κωτσάκης, Β. & Ν. Τσέργας (Επιμ.) «Σχολές Γονέων: Μαζί με τα παιδιά μας». Πανελλήνιο Συνέδριο. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων-ΙΔΕΚΕ, Καμένα Βούρλα, 11-12 Μαΐου 2007.  Αθήνα: Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων-ΙΔΕΚΕ, σ. 347-358. (Συνεργασία με Ν. Τσιβίκη & Α. Τριλιανό).
4. «Διερεύνηση Επιμορφωτικών Αναγκών των Σχολικών Συμβούλων  ΠΕ στο Πεδίο της Εκπαίδευσης  Ενηλίκων». Στα Πρακτικά: Αθ. Τριλιανός κ.ά. (Επιμ.)   «Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές». Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή. Αθήνα, 11-13 Μαΐου 2012. Τόμος Α΄. ΕΚΠΑ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (σ. 259-270).
5. Βιβλίο: Καράμηνας, Ιγν. (2013). Ο Σχολικός Σύμβουλος ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων. Θεωρητική Προσέγγιση-Εμπειρική Διερεύνηση-Καλές Πρακτικές. Αθήνα: Γρηγόρης.

 

Αφήστε μια απάντηση