Εισηγήσεις σε Συνέδρια

1.«Μίλτος Κουντουράς και Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης (1927-1930): Μια πρωτοποριακή παιδαγωγική προσπάθεια -Ένα ανεκπλήρωτο όραμα». Στα Πρακτικά: Σ. Μπουζάκης (Επιμ.) «Η παιδεία στην αυγή του 21ου αιώνα: Ιστορικοσυγκριτικές προσεγγίσεις», 2ο Διεθνές Συνέδριο. Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών. Πάτρα 4-10-2002 έως 6-10-2002 (Συνεργασία με Ευαγγελία Ψάλτη). Τα Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης εν λόγω εργασία δημοσιεύτηκε και στο περ. Τα Εκπαιδευτικά, τ. 71-72, Ιαν.-Ιουν. 2004, σ. 103-114.

2.«Εβδομαδιαία Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών: Εμπειρία και Προοπτικές». Στα Πρακτικά: Ν. Ζούκης & Θ. Μητάκος (Επιμ.) «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα». 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδας. Αθήνα 7-11-2002 έως 9-11-2002. Τα Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή: http://www.pee.gr/e_athena/sin_ath.htm (Συνεργασία με Α. Τριλιανό και Ελένη Οικονομοπούλου).

3.«Η διδασκαλία λογοτεχνικού κειμένου με την αξιοποίηση του διαδικτύου: Σενάριο διδασκαλίας για το κείμενο «Είμαστε εις το εμείς» του Μακρυγιάννη από το νέο Ανθολόγιο». Στα Πρακτικά: Α. Κατσίκη-Γκίβαλου (Επιμ.), «Η Λογοτεχνία Σήμερα: Όψεις, Αναθεωρήσεις, Προοπτικές». Γ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο. ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών & Κέντρο Έρευνας Επιστήμης και Εκπαίδευσης. Αθήνα 29-11-2002 έως 1-12-2002. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σ. 184-191.

4.«Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διευρυμένη της μορφή: Σχέδιο εργασίας με την αξιοποίηση του διαδικτύου στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωγραφίας της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου». Στα Πρακτικά:  Α. Τριλιανός & Ιγν. Καράμηνας (Επιμ) «Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης». Ε΄ Πανελλήνιο Συνέδριο. ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου & Κέντρο Έρευνας Επιστήμης και Εκπαίδευσης. Αθήνα 26 έως 28 Νοεμβρίου 2004. Αθήνα: ΚΕΕΠΕΚ, τόμ. Β΄, σ. 457-466.

5.«Η Άλωση της Πόλης: Σχέδιο Εργασίας με την αξιοποίηση του διαδικτύου στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου». Στα Πρακτικά: Α. Γιαλαμά, Ν. Τζιμόπουλος & Α. Χλωρίδου (Επιμ.) «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη». 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Σύρος 13 έως 15 Μαΐου  2005. Αθήνα: Νέες Τεχνολογίες,  σ. 529-536.

6.«Το διαδίκτυο ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης στο Δημοτικό Σχολείο». Στα Πρακτικά: Δ. Χατζηδήμου & Χρ. Βιτσιλάκη (Επιμ.) «Το Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Πολυπολιτισμικότητας». ΙΑ΄  Διεθνές Συνέδριο. Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδας & Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ρόδος 21 έως 23  Οκτωβρίου 2005. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη,  σ. 407-415.

7.«Πιλοτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γονέων: Διερεύνηση των Απόψεων, Αντιλήψεων και Προτάσεων των Γονέων που Συμμετείχαν στην Α΄ Φάση του Προγράμματος (01/04/2002 έως 16-05-2002)». Στα  Πρακτικά:  Μ. Θεοδοσοπούλου, Κατσαούνου, Θ., Κωτσάκης, Β. & Ν. Τσέργας (Επιμ.) «Σχολές Γονέων: Μαζί με τα παιδιά μας». Πανελλήνιο Συνέδριο. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων-ΙΔΕΚΕ, Καμένα Βούρλα, 11-12 Μαΐου 2007.  Αθήνα: Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων-ΙΔΕΚΕ, σ. 347-358. (Συνεργασία με Ν. Τσιβίκη & Α. Τριλιανό).

8.«Το Παιδί του Εκπαιδευτικού στην Τάξη του:  Απόψεις και Αντιλήψεις των Ελλήνων Δασκάλων». Στα Πρακτικά:  Γ. Καψάλης  & Α. Κατσίκης (Επιμ.)  «Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση  και οι προκλήσεις της εποχής μας». Σχολή Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιωάννινα, 17 – 20 Μαΐου 2007, σελ. 1000-1010. (Τα Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή). Η εν λόγω εργασία δημοσιεύτηκε και στο Περιοδικό Παιδαγωγικό Βήμα Αιγαίου, τ. 71, Μυτιλήνη 2009, σελ. 63-74. (Συνεργασία με Α. Τριλιανό, Α. Τσιπλητάρη, Θ. Μπαμπάλη).

9. «Το Παιδί του Εκπαιδευτικού στην Τάξη του: Ποιοτική Διερεύνηση των Απόψεων και Αντιλήψεων των Δασκάλων». Στο: Α. Τριλιανός & Ιγν. Καράμηνας (Επιμ.) Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Αθήνα 5-7 Δεκεμβρίου 2008. Τόμος Α΄. Αθήνα: Ατραπός, σελ. 566-575. (Συνεργασία με Θ. Μπαμπάλη, Α. Τριλιανό).

10. «Σχεδιασμός Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στο Μάθημα της Γλώσσας για τη Β΄ Τάξη Διαπολιτισμικού Σχολείου». Session 05-S1D-D2 (28) TEACHING STRATEGIES IN INTERCULTURAL CLASSROOMS. In: Palaiologou N. (edit.) Intercultural Education: Paideia, Polity, Demoi. Αθήνα 24-26 Ιουνίου 2009. Cd-rom Proceedings of the International Conference co-organized by the International Association for Intercultural Education (IAIE) and the Hellenic Migration Policy Institute (IMEPO), under the aegis ofUnesco.ISBN:978-960-98897-0-4 (GR) & ISBN/EAN: 978-90-814411-1-7 (NL). (Συνεργασία με Α. Καράμηνα).

11. «Η μικροδιδασκαλία ως βασική τεχνική εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της επαγγελματικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Διαπιστώσεις, προεκτάσεις και προοπτικές». Στο: Ρ. Καλούρη κ.ά. (Επιμ.)  «Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα»,  Συνέδριο της ΑΣΠΑΙΤΕ. Αθήνα, 11 & 12 Δεκεμβρίου 2009. Αθήνα, Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΣΕΠ- ΑΣΠΑΙΤΕ, 2010: 275-284.

12. «Ο αναστοχασμός ως μεταγνωστική διαδικασία κατά την πρακτική άσκηση των εκπαιδευτικών με μικροδιδασκαλία: Η περίπτωση των σπουδαστών  του ΕΠΠΑΙΚ στην ΑΣΠΑΙΤΕ». Στο:  «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω»,  Συνέδριο του ΕΛΛΙΕΠΕΚ. Αθήνα, 7, 8 & 9 Μαΐου  2010. Τα Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή: http://www.elliepek.gr/documents/5o_synedrio_eisigiseis/Karamhnas.pdf (12-05-11).

13. «Επίλυση Συγκρούσεων στον Εργασιακό Χώρο των Εκπαιδευτικών με την Αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Τεχνικής Παιχνίδι Ρόλων». Στο: «Καλές Πρακτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων». 4ο Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Αθήνα, 27-29 Απριλίου 2012. Τα Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή.

14. «Διερεύνηση Επιμορφωτικών Αναγκών των Σχολικών Συμβούλων  ΠΕ στο Πεδίο της Εκπαίδευσης  Ενηλίκων». Στο: «Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές». Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή. Αθήνα, 11-13 Μαΐου 2012. Τα Πρακτικά υπό έκδοση.

15. «Μίλτος Κουντουράς (1889-1940): Ο Παιδαγωγός της Έμπνευσης και του Οράματος». Στο:  «ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ KAI KYΠΡΙΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ», 7ο Συνέδριο του ΕΛΛΙΕΠΕΚ. Αθήνα, 12-14 Οκτωβρίου 2014. Τα Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή: http://www.elliepek.gr/documents/7o_synedrio_eisigiseis/karamhnas.pdf (15-04-15).

16. «Μεθοδολογία Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών των Εκπαιδευτικών σε Επίπεδο Περιφέρειας Σχολικού Συμβούλου». Στο: «Προοπτικές για ένα Σύγχρονο και Δημοκρατικό Σχολείο», 3ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ), Αθήνα 26-28 Φεβρουαρίου 2016 (Τα Πρακτικά υπό έκδοση).

17. «Ο ριζοσπαστικός νόμος 5045 του 1931 «Περί Διδακτικών Βιβλίων» και ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Μίλτου Κουντουρά στη διαμόρφωσή του ως μέλος του Εκπαιδευτικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (ΕΓΣ)». Στο: (Επιμ. Στ. Γρόσδος) «Προγράμματα Σπουδών-Σχολικά Εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, Αθήνα 4-6 Μαρτίου 2016.  Τα Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή. Τόμ. Β’, σελ. 30-37. http://www.ekedisy.gr/wpcontent/uploads/2016/10/%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B2%CE%84-1.pdf (08-10-2016).

18. «Οι Δομές  Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) ως Μεταβατικό Στάδιο για την Πλήρη Ένταξη των Προσφυγόπουλων  στο Ελληνικό Σχολείο». Στο: Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα: ΣΥΝ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2017 -ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Αθήνα, 30 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2017. http://xeniospolis.gr/synedrio-syn-politia-2017/

 

Αφήστε μια απάντηση